Predviđene geološke točke
  
 

Popis i opis geo-točaka u Geoparku Biokovo-Imotska jezera

GEOPARK BIOKOVO - IMOTSKI LAKES        LISTING AND DESCRIPTION OF GEOLOGICAL SITES

SITE ID

NAME OF THE SITE

LOCATION

GENERAL DESCRIPTION

ACCESSIBILITY

1

MODRO JEZERO (BLUE LAKE)

BLUE LIKE MONUMENT OF NATURE

Ovaj tip depresije je kombinacija ponikve i urušnog speleološkog objekta. Područje zaštićeno u kategoriji geomorfološkog spomenika prirode

drive, easy,

access for people with disabilities

2

BOŠKOVA PEĆINA (BOŠKOVA CAVE)

BLUE LIKE MONUMENT OF NATURE

Boškova pećina je primjer jednostavnog speleološkog objekta-spilje, bez hidrogeološke funkcije. Kroz povijest korištena  kao sklonište za ljude i životinje

easy, walk

3

TOPANA-GOSPIN DOLAC

 

BLUE LIKE, MONUMENT OF NATURE

Srednjovjekovna utvrda, sjedište srednjovjekovne župe Imota. Pogled na Gospin dolac, jedan od najzanimljivijih europskih stadiona izgrađen u suhoj ponikvi

walk

4

CRVENO JEZERO (RED LAKE)

 

RED LIKE, MONUMENT OF NATURE

Kemijskom i fizičkom erozijom podzemlja nastaju podzemne šupljine koje s vremenom povećavaju svoj volumen. Urušavanjem stropa nastaju krški fenomeni kao što je Crveno jezero

drive, easy,

access for people with disabilities

5

SUVAJA

PROLOŽAC MUNIPALITY

Kvartarne aluvijalne naslage, vapnenačko- dolomitni šljunci i pjesci suhog korita Suvaje

walk

6

ULAZ U KANJON BADNJEVICE-VIDIKOVAC (ENTRANCE INTO BADNJEVICE CANYON-VIEWPOINT)

 

 

 

PROLOŽAC MUNICIPALITY

Kanjon kroz tvrde, ali izrazito tektonski raspucane i okršene karbonatne stijene mezozojske starosti. Uz tektonske diskontinuitete u stijenama nastaju sipari koji dosežu da samog korita rječice, koja taj materijal zaobljava i nosi ga nizvodno u obliku šljunka.

walk

7

RIČICE, RASJEDNA POVRŠINA SA STRIJAMA (RIČICE, FAULT PLANE

PROLOŽAC MUNICIPALITY

Tektonske strije su posljedica relativnog kretanja, struganja i smicanja susjednih stijenskih blokova jedan o drugi. Strije se nalaze unutar masivnih konglomerata i svjedoče o yadnjoj fazi stvaranja Dinarida.

 

drive

8

RIČICE, VIDIKOVAC (RIČICE VIEWPOINT)

PROLOŽAC MUNICIPALITY

Prominski konglomerati nastali taloženjem Zaobljenih komada raznih vrsta karbonatnih stijena tijekom izdizanja Dinarida

drive

9

GORSKO ZRCALO DREŽANJ-SRIDNJE BRDO

PROLOŽAC MUINIPALITY

Spektakularan primjer subvertikalne paraklaze sa strijama

access for people with disabilities

10

LEŽIŠTE BOKSITA RIČINA (BAUXITE DEPOSIT RIČINA)

PROLOŽAC MUNICIPALITY

Ležišta boksita formirana tijekom kopnene faze-emerzije. Ležišta sačuvana zahvaljujući ponovnoj uspostavi karbonatne sedimentacije.

drive

11

GALIPOVAC, VIDIKOVAC (GALIPOVAC, VIEWPOINT)

 

 

 

SIGNIFICANT LANDSCAPE PROLOŠKO BLATO

Strme vapnenačke litice na kojima se mogu uočiti slojne plohe različitog kuta nagiba i pružanja te rasjedni diskontinuiteti. Vapnenci na vidikovcu oko vidikovca se mogu klasificirati kao skeletni vekstoni  do peloidno-skeletni pekstoni do grejnstoni. Vapnenci pripadaju plitkomorskom okolišu taloženja nekadašnje Jadranske karbonatne platforme.

access for people with disabilities

12

MAMIĆA JEZERO (MAMIĆA LAKE)

SIGNIFICANT

LANDSCAPE PROLOŠKO BLATO

Jezero dubine oko 50 metara, okruženo strmim vapnencima s boranim i rasjednutim strukturama.

walk

13

KNEZOVIĆA JEZERO (KNEZOVIĆA LAKE)

SIGNIFICANT LANDSCAPE PROLOŠKO BLATO

Jezero dubine 40 metara. Ime dobilo po prezimenu Knezović iz Lokvičića

walk

14

PROLOŠKO BLATO

 

 

SIGNIFICIANT LANDSCAPE

PROLOŠKO BLATO

Paleo jezero unutar kojeg se razvilo sadašnje jezero- Prološko jezero. Holocenski jezerski sedimenti leže na starijim kvartarnim aluvijalnim i jezerskim naslagama porijeklom iz slijevnog područja Ričine.

access for people with disabilities

15

UZVIŠENJE, MANASTIR (ELEVATION, MONASTERY)

 

SIGNIFICIANT LANDSCAPE

PROLOŠKO BLATO

U vrijeme visokih voda Manastir je na otočiću u Prološkom blatu.

Uzvišenje je ostatak pregrade koja je izdvajala tri ponikve..

Na pregradama su ostaci Franjevačkog samostana iz 17 st. I izuzetno su vrijedan dio imotske kulturne baštine.

walk

16

BUĆUŠA

SIGNIFICANT LANDSCAPE PROLOŠKO BLATO

Najmlađe jezero Imotske krajine,

Nastalo prije desetak godina. Dobar primjer nastanka i drugih jezera.

walk, drive

17

DVA OKA (TWO EYES)

SPECIAL RESERVE VRLJIKA

Dva izvora rijeke Vrljike, okruglog oblika. Iz ptičje perspektive podsjećaju na dva oka.

access for people with disabilities

18

OPAČAC

SPECIAL

RESERVE VRLJIKA

Najizdašniji izvor rijeke Vrljike. Područje je posebni rezervat zbog endemske mekousne pastrve.

access for people with disabilities

19

IZVOR KRČEVAC (KRČEVAC SPRING)

PODBABLJE MUNICIPALITY

Krški izvor, NATURA 2000 lokalitet, nalazište čovječje ribice

drive

20

ŠPILJA ZOVNJAČA (ZOVNJAČA CAVE)

 

PODBABLJE MUNICIPALITY

Speleološki objekt- špilja s jamskim ulazom. Duljina kanala oko 150 m., bez hidrogeološke funkcije. Bogatstvo špiljskih ukrasa i špiljske faune.

walk

21

OTOK (ISLAND)

RUNOVIĆI

MUNICIPALITY

Uzvišenje usred polja građeno od starijih riječnih nanosa manje izloženo erozivnom radu rijeke Vrljike. Otok ne plavi ni kad se polje ujezeri.

drive, walk

22

RUNOVIĆI VIDIKOVAC (RUNOVIĆI VIEWPOINT)

RUNOVIĆI

MUNICIPALITY

Pogled na Imotsko polje i Bekiju.

Ispod vidikovca linija ponora koji odvodnjavaju polje.

drive

23

EMERZIJA U KIMERIDŽU

(KIMMERIDGIAN EMERSION)

Biokovo Nature Park

Emerzijski brečokonglomerati, pradavno okršavanje u vapnencima i pradavnog okopnjavanja u kimeridžu, Ekološka mreža NATURA 2000.

drive, easy

24

KRPASTI GREBEN

(PATCH REEF)

Biokovo Nature Park

Manji grebeni nastali u okolišu uzburkanog mora s jakim strujama i na udaru oceanskih valova, Ekološka mreža NATURA 2000.

drive, easy

25

SLOJNA PLOHA KREDNOG VAPNENCA

(LAYER OF CRETACEOUS LIMESTONE)

Biokovo Nature Park

Edukativni paneli o procesu transformacije sedimenta nekadašnjeg mora u današnji vapnenac na Biokovu, Ekološka mreža NATURA 2000.

drive, walk, moderate

26

KOTIŠINSKE NASLAGE (KOTIŠINA DEPOSIT)

Biokovo Nature Park

Nazvane prema selu Kotišina pored Makarske taložene su pred kraj geološkog razdoblja krede prije oko 70 milijuna godina do prije 66 milijuna godina, predstavljaju jedini nalaz dubokomorskih naslaga na inače plitkoj Jadranskoj karbonatnoj platformi stratigrafska jedinica klastičnih i karbonatnih stijena najmlađe kredne starosti iz doba mastrihta, Ekološka mreža NATURA 2000 .

hike, moderate

27

VRH SV. JURE – 1762 m (ST GEORGE PEAK - WITH NETTED KARST)

Biokovo Nature Park

Najviši biokovski vrh i gusto raspoređene ponikve koje podsjećaju na Mjesečevu površinu, Ekološka mreža NATURA 2000.

drive, hiking, moderate, access for people with disabilities (peak)

28

VAPNENAČKI GREBEN SA VIDIKOVCEM „NEBESKA ŠETNICA“ (LIMESTONE REEF WITH SKYWALK VIEWPOINT)

Biokovo Nature Park

Stakleni vidikovac u obliku potkove na grebenu na visini od 1228 m, Ekološka mreža NATURA 2000.

drive, easy, access for people with disabilities

29

ŠPILJA BABA (BABA CAVE)

Biokovo Nature Park

Paleontološko nalazište fosila iz gornjeg pleistocena, Ekološka mreža NATURA 2000.

hiking, visiting allowed only for scientific purposes

30

DOLINA STUDENCI SA LEDENJAČKIM NASLAGAMA (STUDENCI VALLEY WITH GLACIAL DEPOSITS)

Biokovo Nature Park

Ledenjačke naslage koje potvrđuju pleistocensku oledbu na Biokovu, Ekološka mreža NATURA 2000 .

hiking, moderate

31

JAMA CRNA LEDENICA (CRNA LEDENICA PIT)

Biokovo Nature Park

Nalazi se u zoni dubokog biokovskog krša razvijenog u uslojenim vapnencima kredne starosti, a u prošlosti se iz nje vadio led, Ekološka mreža NATURA 2000.

hiking, visiting allowed only for scientific purposes

32

JAMA NJEMICA (NJEMICA PIT)

Biokovo Nature Park

Najdublja jama u Geoparku Biokovo-Imotska jezera (–863 m) i 5. najdublja jama u Hrvatskoj, Ekološka mreža NATURA 2000 .

hiking, visiting allowed only for scientific purposes

33

VRH I GREBEN VOŠAC (VOŠAC - PEAK AND REEF)

Biokovo Nature Park

Ishodište najposjećenije planinarsko-turističke staze Makar-Vošac. Vrh i greben oblikovani su u gornjojurskim Klipeinskim vapnencima, Ekološka mreža NATURA 2000.

two possibilities of arrival-

hiking, heavy or driving, hiking, moderate

34

NEVISTINA STINA (THE BRIDE'S ROCK)

Biokovo Nature Park

Predio slikovitih monolitnih stijena na sjeverozapadnom dijelu Biokova, oblikovanih u slabouslojenim vapnencima i flišu (pješčenjaci i vapnenci u izmjeni s laporima). Vapnenci su taloženi tijekom geološkog razdoblja gornje krede koja je trajala prije otprilike 100 do 65 milijuna godina, a pretežno su gromadasti i svjetlo sivi sa manjim ulošcima dolomita. Stijene se nalaze na oko 500 m nm, a uslijed tektonskih pokreta i erozije kroz milijune godina oblikovani su oblici koji izgledom podsjećaju na svatove, Ekološka mreža NATURA 2000.

hiking, moderate

35

ŠPILJE U TUNELU SV.ILIJA – BIOKOVO (CAVERNS IN ST ILIJA-BIOKOVO TUNNEL)

Biokovo Nature Park

Kaverne u tunelu sa najvećim nadslojem u Hrvatskoj sa jakom hidrološkom aktivnosti i iznimnim mikroklimatskim čimbenicima, te brojnim špiljskim organizmima, pripadnicima carstva bakterija, protista, gljiva i špiljske faune, pri čemu su neke vrste nove za Biokovo, a neke za znanost, Ekološka mreža NATURA 2000 .

visiting allowed only for scientific purposes

36

JAMA ZA SUPINOM (ZA SUPINOM PIT)

Biokovo Nature Park

Koljenasti speleološki objekt s nekoliko etaža nastao izraženim tektonskim pokretima, ali i korozijsko-abrazijskim djelovanjem vode cijednice u paraklazi rasjeda smjera SZ-JI, Ekološka mreža NATURA 2000.

hiking, visiting allowed only for scientific purposes

37

DUBCI

Biokovo Nature Park

Nalazište kvartarnih fosilifernih koštanih breča donjeg pleistocena, Ekološka mreža NATURA 2000.

drive, easy

38

ŠPILJA DRINOVA II (DRINOVA II CAVE)

Biokovo Nature Park

Paleontološko nalazište fosila iz gornjeg pleistocena, Ekološka mreža NATURA 2000.

hiking, visiting allowed only for scientific purposes

39

RAZVALE

Biokovo Nature Park

Ledenjačke naslage koje potvrđuju pleistocensku oledbu na Biokovu, Ekološka mreža NATURA 2000.

hiking, moderate

40

CRVENE STINE (RED ROCKS)

Biokovo Nature Park

Crvene glacijalnofluvijalne breče sa šupljinama nastalim erozijom slabije vezanih dijelova breče, Ekološka mreža NATURA 2000.

hike, moderate

41

DRUMLINI

Bukovac, Biokovo Nature Park

Izdužena glacijalna tijela izgrađena od tila manjih dimenzija koja ukazuju na postojanje i malih dolinskih ledenjaka, Ekološka mreža NATURA 2000.

hike, heavy

42

SREDNJE JURSKI IZDANAK SELLIPORELLA DONZELLII

(MIDDLE JURASSIC OUTCROP SELLIPORELLA DONZELLII) Sartoni and Crescenti

Biokovo Nature Park

Brojni ostaci algi u algalnim fenestralnim biomikritima sa korozijskim šupljinama, unutarnjim geopetalnim  sedimentom i mikrokristalnim cementom.

 

drive, easy

43

POGANOVAC

Biokovo Nature Park

Jursko kredni vapnenački olistolit heksametarskih dimenzija zatrpan mlađim flišnim nanosima

drive, walk, moderate

44

MALI TROGLAV JUŽNI DIO

(MALI TROGLAV SOUTH PART)

Biokovo Nature Park

Izdanak južno od Troglava sadrži rijetke cjelovite primjerke i obilne fragmente algi dasikladaceja iz gornjeg hauterivija.

drive, easy

45

MALI TROGLAV SJEVERNI DIO

(MALI TROGLAV NORTH PART)

Biokovo Nature Park

Izdanak izrazito fosilifernog gornjo baremskog algalnog vapnenca sa više od 15 vrsta, od kojih su neke po prvi put otkrivene na ovom području.

 

46

NEKADAŠNJI RUDNIK ČULIJA (FORMER MINE ČULIJA)

Biokovo Nature Park, Župa

Nekadašnji „rudnik“ uljnog škriljavca iz vremena Austro-ugarske.

hike, moderate

47

OTISCI STOPA DINOSAURA (TRACES OF DINOSAUR MOVEMENT)

Biokovo Nature Park

Otisci stopa dinosaura biljojeda u cenomanskom vapnencu.

drive, easy

48

GORNJOTITONSKI VAPNENAC SA CAMPBELLIELLA STRIATA (CAROZZI)

(UPPER TITHONIAN LIMESTONE WITH CAMPBELLIELLA STRIATA (CAROZZI)

Biokovo Nature Park

Neprekidni slijed gornjojurskih slojeva tijekom kasnijeg titona u dobro položenom vapnencu s ciklusim oplićavanja, vrsta dasikladaceje Campbelliella striata (CAROZZI).

drive, walk, easy

49

BAREM - APT SUKCESIJA

(BARREMIAN-APTIAN SUCCESSION)

Biokovo Nature Park

Prevladavaju izmjene mikrita, biomikrita, interpelsparita i biointrapelsparita, taloženih u subtidalnim i lagunalnim uvjetima, kao i na prijelazu između plitkih subtidalnih u intertidalne okoliše.

drive, walk, easy

50

KAOCI 1

Biokovo Nature Park

Metarska bora blago nagnutih krila u gornjokrednim

Rudistnim vapnenacima.

drive, moderate

51

KAOCI 2

Biokovo Nature Park

Rudistni vapnenci s bioturbacijama i šupljinama od erodiranih bioturbacija.

drive, moderate

52

JAMA MUCIĆA LEDENICA (MUCIĆA LEDENICA PIT)

Biokovo Nature Park

Nalazi se u zoni dubokog biokovskog krša razvijenog u uslojenim vapnencima kredne starosti, a u prošlosti se iz nje vadio led, Ekološka mreža NATURA 2000.

hiking, visiting allowed only for scientific purposes

53

KAMENICA

Biokovo Nature Park

Korozijsko udubljenje na Poučnoj geološkoj stazi oblikovana u  krednom vapnencu u kojem se zadržava voda.

drive, hike, moderate

54

JAMA GVOZDENJAČA (GVOZDENJAČA PIT)

Slivno

Jama nastala u snažnim tekstonskim procesima.

drive, walk, moderate