Prirodna baština Geoparka
Natura 2000
Posebni rezervat Vrljika